[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
  
ประเภท: การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
เรื่อง : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครู ระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดพะเยา
ผู้เขียน: suntiphab
จำนวนเข้าชม: 2906
จันทร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

อบรมเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  โดยมีผู้ชำนาญการ  ด้านการสอนมาเป็นวิทยากร 2 ท่าน คือ 

          1. อาจารย์ปรีชา             เรือนฉิม
          2. อาจารย์ประดิษฐ์       เจือจาง

มีครูเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 160 คน ประกอบด้วย
 

  • โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี (วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค) จำนวน 88 คน
  • โรงเรียนประชาบำรุง                                                                                      จำนวน 18 คน
  • โรงเรียนศรีวิราชพณิชยการ                                                                          จำนวน 20 คน
  • โรงเรียนบริหารธุรกิจพะเยา                                                                           จำนวน 35 คน

เอกสารประกอบการอบรม                อ.ประดิษฐ์  [ Download ]      อ.ปรีชา       [ Download ]

ภาพบรรยากาศการอบรม

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน [ข่าวทั้งหมด]

      สาขาช่างยนต์ประชุมโครงการพัฒนาวิชาการ 29/ก.ค./2559
      จัดฝึกอบรมการเขียนแผนการสอน 6/พ.ย./2558
      จัดฝึกอบรม Google App 6/พ.ย./2558
      อบรมครู-อาจารย์ หัวข้อเทคนิคการเป็นครูที่ปรึกษาและจิตวิทยาความเป็นครู 23/พ.ค./2555
      คณะครูทัศนศึกษาดูงาน 6/เม.ย./2555
      โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครู ระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดพะเยา 8/ส.ค./2554
      อบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 3/ส.ค./2554(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2581224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|