วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
 
ประเภทของวิทยาลัย อาชีวศึกษา
 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 
 
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
ตั้งอยู่ เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จ.พะเยา 56000
 
เนื้อที่ ประมาณ 26 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา
 
ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี (วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค) คือ
  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ คือ ผศ.ดร.สุรเจต  ไชยพันธ์พงษ์
  ภายใต้ พรบ. การจัดตั้งสถานศึกษาใบอนุญาตเลขที่ 0003/2539
 
อักษรย่อ ctech
 
สีประจำวิทยาลัย สีเทา หมายถึง ความเป็นกลาง ความอ่อนโยน ความสุขมเยือกเย็น ซึ่งเป็นแนวในการอบรมนักศึกษาให้ใช้วิชาชีพด้วยความสุขุมรอบคอบและมีความอ่อนโยนอยู่เป็นนิจอันนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
 
ตราสัญลักษณ์เดิม
เปลี่ยนชื่อวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์"
ตราสัญลักษณ์ใหม่
 
ปรัชญาวิทยาลัย  
 
มีความรู้ หมายถึงการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการ และวิชาชีพทั้งความรู้ที่ได้จากประสบการณ์โดยตรงและความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ทางอ้อมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนนำความรู้ไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้
 
คู่คุณธรรม หมายถึงการมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณภาพต่อชุมชนและสังคมโดยมีความสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญอันเป็นหลักในการดำรงชีวิตให้สงบสุข ได้แก่ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาช่วยเหลือตามโอกาส
 
นำอาชีพก้าวไกล หมายถึง การมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามสาขาของตน นำไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือบริหารธุรกิจส่วนตัวในการดำรงชีวิตของตนเอง และมีการนำเทคโนดลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
 
คำขวัญ เก่ง ดี มีสุข หมายถึง วิทยาลัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
การเงิน กองทุนกู้ยืม 054-887121 || สำนักงานเลขานุการ 054-887123 , 088-2581224
สำนักทะเบียนวิชาการ : 064-4267028 || Fax : 054-887122 E-mail : webmasterctech@gmail.com
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com