[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
  
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การผ่อนผันการเกณธ์ทหารปีการศึกษา 2555
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 1913
ศุกร์ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา2555

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา

ขั้นตอนการยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
  1. ยื่นหลักฐานเอกสารการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา ฝ่ายวินัยและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคจังหวัดพะเยา เลขที่ 222 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000 (วงเล็บมุมซองหลักฐานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ส่งหลักฐานให้ถึงภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 หากล่าช้าจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  2. หลังจากยื่นหลักฐานเสร็จเรียบร้อยให้นักศึกษาไปตรวจรายชื่อการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ได้ที่ สัสดีอำเภอ,สัสดีจังหวัด ในเขตภูมิลำเนาทหารของตนเอง ในเดือนมีนาคมของทุกปี
  3. ให้นักศึกษาไปรายงานตัวพร้อมเอกสารตัวจริง ใบสด.๙ , ใบสำคัญหมายเรียกพล ในวันที่ตรวจคัดเลือกการเกณฑ์ทหารตามวันเวลาและสถานที่ตามใบสำคัญหมายเรียกพล
  4. หลักฐานในการยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมีดังนี้
4.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4.2  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.3  สำเนาใบสด.๙ 1 ฉบับ
4.4  สำเนาใบสำคํญหมายเรียกพล 1 ฉบับ
4.5  ค่าธรรมเนียมส่งเอกสาร 20 บาท
(เซ็นสำเนาถูกต้องและลงชื่อในเอกสารทุกฉบับ)
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์สาธิต วงศ์จันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 086-9127803

ข่าวประชาสัมพันธ์ [ข่าวทั้งหมด]

      รายชื่อนักศึกษาติดต่อฝ่ายส่งเสริมการศึกษาด่วน 19/มิ.ย./2557
      กำหนดการรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 13/ก.พ./2557
      ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี 2557 27/ม.ค./2557
      กำหนดการรับวุฒิบัตร (ภาคนอกเวลาราชการ) 22/ก.พ./2556
      กำหนดการรับวุฒิบัตร (ภาคปกติ) 22/ก.พ./2556
      กำหนดการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 25/ม.ค./2556
      กำหนดการมหกรรมคอนเสิร์ต ซีเทครวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 (26/1/56) 25/ม.ค./2556
      กำหนดการแข่งขัน การประกวดร้องเพลง 24/พ.ย./2555
      ขอแสดงความยินดีกับ CTECH ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 9/พ.ย./2555
      การผ่อนผันการเกณธ์ทหารปีการศึกษา 2555 9/พ.ย./2555
      แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 27/ก.ย./2555
      ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 27/ก.ย./2555
      กำหนดการวันรวมใจเครือข่ายเพื่อชุมชน 1/ส.ค./2555
      กำหนดการวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ครบรอบ 16 ปี 1/ส.ค./2555
      เชิญชวนสมัครสมาชิกห้องสมุด 28/พ.ค./2555
      กำหนดการทัศนศึกษาดูงาน นักศึกษาระดับ ปวช ชั้นปีที่ 1 6/เม.ย./2555
      กำหนดการก่อนเปิดภาคเรียน 26/มี.ค./2555
      แจ้งการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำการ ประจำปี 2554 16/พ.ย./2554
      รับสมัครทีมฟุตบอล 7 คน มัธยมศึกษาตอนต้น (กำหนดการใหม่) 7/พ.ย./2554
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 19/ต.ค./2554
      แจ้งอาจารย์ทุกท่านส่งงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2554 ภายในวันที่ 10 ต.ค.2554 15/ก.ย./2554
      แจ้งอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคทุกท่าน ส่งแบบรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2/ก.ย./2554
      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 8/ส.ค./2554
      กำหนดการวันสถาปนา C.TECH ครบรอบ 15 ปี 8/ส.ค./2554
      เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 9 3/ส.ค./2554
      คู่มือรับทุนครูสอนดี 3/ส.ค./2554
      เชิญคณะครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครู 3/ส.ค./2554(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2581224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|