[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
  
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 1279
ศุกร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556

กำหนดการ

วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 26 มกราคม 2556

ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


 
08.00 น. - 80.30 น. - นักศึกษาทุกคนพร้อมกันบริเวณพิธีเปิด (สนามฟุตบอลเวทีกลางแจ้ง)

08.30 น. - 09.00 น.

-ประธานในพิธี (คุณสุวิมล ไชยพันธ์พงษ์)
ประธานบริษัทแปซิฟิค เลินนิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดมหาชน เดินทางมาถึง
คณะผู้บริหาร ไหว้ศาลพระภูมิ

09.00 น. - 10.00 น.

- ประธานการจัดงาน (อาจารย์แววตา พูลสวัสดิ์) ผู้อำนวยการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน (คุณสุวิมล ไชยพันธ์พงษ์)
- พิธีมอบทุนการศึกษา โดยคุณสุวรรณี จิตอนันตพร รักมอบโดยอาจารย์แววตา พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ
- ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน
- ตัวแทนนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการมอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี
- ประธานในพิธี มอบของที่ระลึกให้นักศึกษา
- การแสดงในพิธีเปิด

10.00 น. - 12.00 น.

- ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

10.30 น. - 12.00 น.

- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ

14.00 น. - 14.30 น.

- ประกาศผลการประกวดและมอบของรางวัล โดย อ.แววตา พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ

14.30 น.

- พิธีปิดโดย อ.แววตา พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ [ข่าวทั้งหมด]

      รายชื่อนักศึกษาติดต่อฝ่ายส่งเสริมการศึกษาด่วน 19/มิ.ย./2557
      กำหนดการรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 13/ก.พ./2557
      ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี 2557 27/ม.ค./2557
      กำหนดการรับวุฒิบัตร (ภาคนอกเวลาราชการ) 22/ก.พ./2556
      กำหนดการรับวุฒิบัตร (ภาคปกติ) 22/ก.พ./2556
      กำหนดการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 25/ม.ค./2556
      กำหนดการมหกรรมคอนเสิร์ต ซีเทครวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 (26/1/56) 25/ม.ค./2556
      กำหนดการแข่งขัน การประกวดร้องเพลง 24/พ.ย./2555
      ขอแสดงความยินดีกับ CTECH ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 9/พ.ย./2555
      การผ่อนผันการเกณธ์ทหารปีการศึกษา 2555 9/พ.ย./2555
      แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 27/ก.ย./2555
      ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 27/ก.ย./2555
      กำหนดการวันรวมใจเครือข่ายเพื่อชุมชน 1/ส.ค./2555
      กำหนดการวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ครบรอบ 16 ปี 1/ส.ค./2555
      เชิญชวนสมัครสมาชิกห้องสมุด 28/พ.ค./2555
      กำหนดการทัศนศึกษาดูงาน นักศึกษาระดับ ปวช ชั้นปีที่ 1 6/เม.ย./2555
      กำหนดการก่อนเปิดภาคเรียน 26/มี.ค./2555
      แจ้งการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำการ ประจำปี 2554 16/พ.ย./2554
      รับสมัครทีมฟุตบอล 7 คน มัธยมศึกษาตอนต้น (กำหนดการใหม่) 7/พ.ย./2554
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 19/ต.ค./2554
      แจ้งอาจารย์ทุกท่านส่งงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2554 ภายในวันที่ 10 ต.ค.2554 15/ก.ย./2554
      แจ้งอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคทุกท่าน ส่งแบบรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2/ก.ย./2554
      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 8/ส.ค./2554
      กำหนดการวันสถาปนา C.TECH ครบรอบ 15 ปี 8/ส.ค./2554
      เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 9 3/ส.ค./2554
      คู่มือรับทุนครูสอนดี 3/ส.ค./2554
      เชิญคณะครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครู 3/ส.ค./2554(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|