[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์

  

ระบบสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยาชื่อ-สกุล : **
ระดับประกาศนียบัตร :
สาขาวิชา :
ที่อยู่ : **
เบอร์โทรศัพท์ : **
อีเมล์ :  
โรงเรียนเดิม : **
วุฒิการศึกษาเดิม : **
ผู้แนะนำ :
หมายเหตุ :
แนบเอกสารประกอบ :   กรุณาส่งเอกสารมาที่ Email:webmasterctech@gmail.com
  - เอกสารประกอบเช่น รูปถ่าย, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาบัตประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
  ของตัวเองและผู้ปกครอง
- การตั้งชื่อไฟล์ควรเป็นภาษาอังกฤษ และไม่ต้องมีเว้นวรรค
- ประเภทของไฟล์แนบ zip, rar, doc, docx, pdf, jpg, gif, bmp
- หากมีหลายไฟล์ควรใช้โปรแกรม winrar หรือ winzip บีบรวมไฟล์แล้วแนบส่งครั้งเดียว 
กรอกรหัส : **
                          

(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2581224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|