อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์

เก่ง ดี มีอาชีพ : มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุก ๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านกิจกรรม ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของสถานศึกษา มีความรู้ คู่คุณธรรม นำอาชีพก้าวไกล จึงส่งผลทำให้ผู้เรียน เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ทั้งทางด้านการเรียน ด้านสังคมและด้านกิจกรรม และตรงตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

ปรัชญาของวิทยาลัย  :  มีความรู้   คู่คุณธรรม   นำอาชีพก้าวไกล

          มีความรู้ : หมายถึง การมุ่งเน้นใ้ห้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งความรู้ที่ได้จากประสบการณ์โดยตรงและความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ทางอ้อม เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนนำความรู้ไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้
          คู่คุณธรรม : หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณภาพต่อ ชุมชนและสังคมโดยมีความสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญอันเป็นหลักในการดำรงชีวิต ให้สงบสุข ได้แก่ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจเป็นักกีฬาและมีน้ำใจเือื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาช่วยเหลือตามโอกาส
          นำอาชีพก้าวไกล : หมายถึง การมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามสาขาของตน นำไปเป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อ และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือบริหารธุึรกิจส่วนตัวในการดำรงชีวิตของตนเอง และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ


วิสัยทัศน์

พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีสื่อที่นำสมัย และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และอยู่สังคมอย่างมีความสุข และสามารถสร้างเครือข่าย เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา เข้าสู่มาตรฐานทางการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
การเงิน กองทุนกู้ยืม 054-887121 || สำนักงานเลขานุการ 054-887123 , 088-2581224
สำนักทะเบียนวิชาการ : 064-4267028 || Fax : 054-887122 E-mail : webmasterctech@gmail.com
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com