:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบเกียรติบัตรกับ น.ส.ศันย์สนีย์ ตาลี ตามโครงการคนดีซีเทค (14 ธ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ได้จัดโครงการคนดีซีเทคขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเชิดชูนักศึกษาที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งด้านการเรียน ด้านกิจกรรม ด้านพฤติกรรม และด้านการบำเพ็ญประโยชน์ของทางวิทยาลัยเก่งดีมีอาชีพโดยการมอบเกียรติบัตรกับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเดือนพฤศจิกายนมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในเดือนธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 1 คน ในด้านความซื่อสัตย์ ได้แก่ 1.น.ส.ศันย์สนีย์ ตาลี นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สิทธิพงษ์ เมียงเจียง หัวหน้างานวินัยกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทกับนักศึกษา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 177

footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com