รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์ (หลายอัตรา) (5 พ.ค. 2565)

คุณสมบัติ

  1. เพศ ชาย/หญิง
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครจำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 1 ชุด
  3. สำเนาใบระเบียนการศึกษา(Transcript) 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
  5. มีประสบการณ์ด้านการสอน
  6. สามารถขับรถได้และสามารถพักต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
      สามารถยื่นหลักฐานการสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยเทคโนโลีซีเทคแปซิฟิค หรือทาง Email webmasterctech@gmail.com พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  download ใบสมัคร

 

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 949

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
การเงิน กองทุนกู้ยืม 054-887121 || สำนักงานเลขานุการ 054-887123 , 088-2581224
สำนักทะเบียนวิชาการ : 064-4267028 || Fax : 054-887122 E-mail : webmasterctech@gmail.com
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com