รับสมัครนักการภารโรง (12 พ.ค. 2565)

คุณสมบัตร

  1. เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
  2. ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  และไม่มีความบกพร่องทางร่างกาย
  3. ไมจำกัดวุฒิการศึกษา
  4. พื้นที่พักอาศัย  บ้านต๋อม  บ้านต๊ำ  หรือใกล้เคียง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. สามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี  มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติงานตามคำสั่งได้
  6. ไม่เป็นผู้มีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของทางกฏหมายหรือผู้ที่เคยต้องโทษคดีร้ายแรงมาก่อน
ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 547

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
การเงิน กองทุนกู้ยืม 054-887121 || สำนักงานเลขานุการ 054-887123 , 088-2581224
สำนักทะเบียนวิชาการ : 064-4267028 || Fax : 054-887122 E-mail : webmasterctech@gmail.com
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com