รับสมัครครูสอนสาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (1 พ.ย. 2565)

คุณสมบัติ

  1. เพศ ชาย/หญิง
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา

 
หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครจำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาใบระเบียนการศึกษา(Transcript) 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
  4. มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

  1. สามารถอยื่นหลักฐานการรับสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยเทคโนโลีซีเทคแปซิฟิค
  2. สามารถดาวโหลดใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานมาตามที่อยู่  Email : webmasterctech@gmail.com
  3. Download เอกสารสมัครงาน
ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 571

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
การเงิน กองทุนกู้ยืม 054-887121 || สำนักงานเลขานุการ 054-887123 , 088-2581224
สำนักทะเบียนวิชาการ : 064-4267028 || Fax : 054-887122 E-mail : webmasterctech@gmail.com
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com